واحد مخازن و ذخیره محصول و مواد اولیه (V.B)

واحد مخازن و ذخیره محصول و مواد اولیه (V.B)

واحد مخازن و ذخیره محصول و مواد اولیه (V.B)​:

مخازن پالایشگاه ایمن راه ایثار ایزولاسیون کامل که شامل مخازن مواد اولیه (V.B) و محصول می باشد

  • مخازن ذخیره مواد اولیه (V.B)
  • واحد پیش گرم
  • مخازن ذخیره انواع قیر های تولیدی

 

واحد مخازن و ذخیره محصول و مواد اولیه (V.B)​
واحد مخازن و ذخیره محصول و مواد اولیه (V.B)​