بازدید از پروژه راه دسترسی ایستگاه راه آهن بستان آباد با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و.

بازدید از پروژه راه دسترسی ایستگاه راه آهن بستان آباد با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت توسعه زیربنای حمل نقل کشور و معاون توسعه راه…