پروژه خیابان سازی کوی نصر تبریز

Description

آماده سازی_خیابان سازی قسمتی از خیابان های اصلی شهرک نصرجهت قیرپاشی_آسفالت ریزی (توسط شرکت اطمینان سازتبریز)

Project skills