واحد کنترل کیفیت

واحد کنترل کیفیت

واحد تولید قیر ایمن راه ایثار مجهز به دستگاه های آزمون قیر های نفوذی ، قیر محلول ، قیر های عملکردی (PG) و قیر MC بوده که با کادر مجرب کنترل و اداره می شود .

در زیر تصاویری از این واحد را مشاهده می کنید